Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z 2014 roku

Ban Ki-moon

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
2 kwietnia 2014 r.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie są okazją do odnowienia naszych zobowiązań pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w realizacji ich wielkiego potencjału oraz uczczenia ich zdolności kreatywnego myślenia.

Osobiście bardzo cenię spotkania z osobami dotkniętymi autyzmem - rodzicami, dziećmi, nauczycielami i przyjaciółmi. Czerpię inspirację z ich wewnętrznej siły. Jestem przekonany, że zasługują oni na równe szanse w dziedzinie edukacji, zatrudnienia oraz na integrację społeczną.

Oceniając sukces poszczególnych społeczeństw, powinnyśmy brać pod uwagę to, jak dobrze osoby z różnymi zdolnościami, w tym osoby z autyzmem, integrują się ze społeczeństwem i stają się ich pełnowartościowymi członkami.

Edukacja i zatrudnienie odgrywają tu kluczową rolę. W szkołach dzieci nawiązują więzi społeczne. Podobnie jest z osobami dorosłymi wykonującymi swoje obowiązki w pracy. Osoby z autyzmem zasługują na to, by podążać tymi samymi ścieżkami. Poprzez włączenie dzieci z autyzmem w różne programy nauczania i umożliwiane im uczęszczania do szkół wyspecjalizowanych możemy zmienić nastawienie i zwiększyć szacunek. Stwarzając odpowiednie miejsca pracy dla osób dorosłych z autyzmem, integrujemy je ze społeczeństwem.

Nawet w obliczu obecnych problemów ekonomicznych, rządy państw powinny nadal inwestować w programy i usługi socjalne, które dają korzyści osobom z autyzmem. Wzmacniając ich pozycję, wzmacniamy obecne i następne pokolenia.

Niestety, w wielu częściach świata osoby z autyzmem są pozbawiane podstawowych praw człowieka. Walczą z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Nawet wtedy, gdy ich prawa są zabezpieczone, to muszą się one natrudzić, by móc korzystać z podstawowych usług.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych określa ramy działań, aby stworzyć lepszy świat dla wszystkich ludzi.

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie ma na celu nie tylko zrozumienie istoty tego zaburzenia, ale jest również wezwaniem do działania. Wzywam wszystkich do zwiększenia działań poprzez stworzenia możliwości zatrudnienia oraz wykorzystanie innych środków, które pomogą zrealizować wspólną wizję bardziej zintegrowanego świata.

Źródło: www.unic.un.org.pl

Wróć