Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności życiowej. Terapia zajęciowa jest dziedzinę bardzo szeroką i ma zastosowanie w medycynie jak i edukacji.

Podstawowym celem terapii zajęciowej jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Ponadto zajęcia terapeutyczne pomagają przywracać utracone funkcje i nabywać umiejętności, które pozwolą na w miarę samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym, społecznym i zawodowym.

Terapeuta zajęciowy to osoba o wszechstronnych uzdolnieniach artystycznych i manualnych oraz zainteresowana wiedzą medyczną i z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii. Powinna łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne z osobami w różnym wieku i różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy aktywizuje podopiecznych poprzez stosowanie różnorodnych metod i technik terapii zajęciowej w procesie indywidualnym i grupowym. Celem pracy terapeutycznej jest poprawa funkcjonowania pacjenta w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej.

Wydział terapii zajęciowej to jeden z wiodących kierunków Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu. Kształcimy terapeutów zajęciowych, którzy po zakończonej nauce nabywają uprawnienia do pracy w  zawodzie terapeuta zajęciowy w różnych jednostkach, gdzie prowadzona jest terapia zajęciowa. Są to m.in. warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, ośrodki dla osób niepełnosprawnych,  oddziały psychiatryczne, świetlice terapeutyczne.

Kształcenie w zawodzie trwa dwa lata w systemie semestralnym. Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gdyż są praktykami w dziedzinie terapii zajęciowej oraz naukach pokrewnych. Niektórzy z nich są egzaminatorami w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauka zakończona jest Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe, który odbywa się w szkole, gdyż szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego.

Szkoła dysponuje świetnie wyposażonymi pracowniami, w których uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne. Pracownie wyposażone są w profesjonalne pomoce dydaktyczne, materiały, narzędzia i urządzenia wykorzystywane podczas zajęć. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami pracując na wysokiej jakości materiałach, które zapewnia szkoła.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w renomowanych placówkach. W trakcie zajęć praktycznych uczeń ma możliwość poznać specyfikę pracy w poszczególnych jednostkach, a także obserwować i prowadzić zajęcia z podopiecznymi.

Uczniowie angażowani są w liczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz wydarzenia na gruncie szkolnym, co umożliwia wszechstronne zdobycie doświadczeń mogących zaowocować w przyszłości.

Absolwenci wydziału terapii zajęciowej naszej szkoły stają się chętnie pozyskiwanymi pracownikami ze względu na swoje wysokie umiejętności i kompetencje zawodowe.


Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof A.Cieszyńskiego w Zabrzu:  jako partnerzy kampanii „Niebieskie Zabrze” podejmujemy następujące działania:

  1. Szerzenie wiedzy na temat osób autystycznych poprzez wygłoszenie wykładu przygotowanego przez organizatora kampanii dla uczniów szkoły.
  2. Organizacja konkursu plakatu dla młodzieży naszej szkoły propagującego wiedzę na temat autyzmu.
  3. Organizacja wystawy pokonkursowej plakatów w szkole.
  4. Zakup sztalug i fotoram 100/70 w ilości 6 sztuk na potrzeby niebieskich punktów.
  5. Organizacja 6 niebieskich punktów w wyznaczonych miejscach przez organizatora akcji.
  6. Udział młodzieży naszej szkoły w happeningu „Autyzm w chmury” – rozdawanie zebranym niebieskich wiatraczków wykonanych przez uczniów.
  7. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat autyzmu oraz wydarzeń związanych z udziałem w kampanii.