Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu jest placówką integracyjną od 1 września 2000 r.
Od 15 latu do naszej szkoły uczęszczają uczniowie: dotknięci autyzmem, zespołem Aspergera, uczniowie z niedosłuchem, niedowidzeniem oraz uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom niepełnosprawnym możliwość aktywnego  i pełnego udziału w życiu społecznym.

Różnorodne formy działań: zajęcia rewalidacji indywidualnej, socjoterapii, arteterapii, logopedii, kółko plastyczne, kółka języka angielskiego, kółko ekologiczne, zajęcia sportowe i artystyczne, teatralne i muzyczne-  to tylko niektóre formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z których Wszyscy Uczniowie  mogą skorzystać.

Rodziców dzieci niepełnosprawnych obejmujemy specjalną opieką –na terenie placówki działa grupa wsparcia prowadzona przez Panią Psycholog.
Na terenie szkoły realizowany jest innowacyjny program "Mama i Ja" gdzie dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w zajęciach o charakterze ergo i arteteraputycznych. Zajęcia ukierunkowane są na pogłębienie i umocnienie więzi rodzinnych w twórczej atmosferze kreatywnych działań.
Zatrudniamy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi dotkniętymi autyzmem. Grono pedagogiczne uczestniczy w szkoleniach tematycznych poszerzając warsztat pracy o innowacyjne formy i metody oddziaływań pedagogicznych w tym zakresie.